Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για 3η χρονιά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017!-ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ!!!Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Δραματική Τέχνη  και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για 3η χρονιά  στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλo: «Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και διά Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
      Η ελάχιστη χρονική διάρκεια  για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική (πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο και εν μέρει Κυριακή).
Απουσίες γίνονται δεκτές μόνο σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα.
     Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, τριάντα δύο (32) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και  πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.
     
Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 1.150 € (μείωση 12% - από 1.300€) (συνολικό ύψος διδάκτρων 3.450€), τα οποία καταβάλλονται με την έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
   Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 έως και Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΘΣ (Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124, Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 10.00 - 13.00.
Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
1.    Αίτηση υποψηφιότητας (βλ. Παράρτημα Α’)
2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3.    Αντίγραφο πτυχίου*
[Επιπλέον:  Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (Φωτοαντίγραφο*) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμητικά ο βαθμός στο πτυχίο (Φωτοαντίγραφο)*]
4.    Φωτοαντίγραφο*  δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
5.    Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του Τμήματος) όπου θα    αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
6.    Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. (Φωτοαντίγραφο*).
7.    Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
8.    Φωτοαντίγραφο* πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
9.    Φωτοαντίγραφο* άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.
10.     Φωτοαντίγραφο* αναγνωρισμένου διπλώματος γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2, π.χ. First Certificate in English)
11.     Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.
12.     Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
*Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014(ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11  θα τα επιδείξουν οι υποψήφιοι, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή του φακέλου
1.    Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε. Εάν ο χώρος δεν είναι αρκετός, παρακαλούμε να συνεχίστε στο πίσω μέρος της σελίδας.
2.    Όλα τα δικαιολογητικά θα μπορεί να είναι αντίγραφα  οργανωμένα σε φάκελο/ντοσιέ με ζελατίνες με τη σειρά που τα έχετε αναφέρει στην αίτηση.
3.    Σε κάθε ζελατίνα να αναγράφεται ο αριθμός του δικαιολογητικού που αντιστοιχεί στη λίστα της αίτησης.
4.    Σε κάθε ζελατίνα να περιέχεται μόνο ένα δικαιολογητικό. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ. μπορούν να τοποθετηθούν σε μία ζελατίνα αρκεί να αναγράφεται καθαρά το πλήθος τους στην αίτηση.
5.    Στο εξώφυλλο του φακέλου/ντοσιέ θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας.
6.    Τα δικαιολογητικά που υποβάλετε στην αίτησή σας δεν επιστρέφονται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
         Οι υποψήφιοι (που δεν κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών) θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα το Σάββατο  27 Αυγούστου 2016  και ώρα 12.00 – 14.00
Ακολούθως, οι επιτυχόντες στην ανωτέρω εξέταση, καθώς και όλοι άλλοι υποψήφιοι που κατέχουν ξενόγλωσσο τίτλο σπουδών,  θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις σε δύο Θεματικές Περιοχές:
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016, θα γίνουν οι εξετάσεις στα δύο γνωστικά αντικείμενα 
)  Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση  και ώρα 12.00 – 15.00
(β) Μεθοδολογία της Έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες  16.00- 19.00
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα Κεντρικά διδακτήρια της Σχολής Καλών Τεχνών.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://ts.uop.gr/) και  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://ts.uop.gr/tsdie)
Διεύθυνση Γραμματείας:
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 21100, Ναύπλιο, τηλ.: 27520 96124 Υπεύθυνη: Καραγιάννη Μαρία.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 από τις 19.30΄μέχρι τις 21.30΄ γίνεται μια πρωτότυπη δράση στην Πλατεία Συντάγματος που ονομάζεται «ΚΙΝΗΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», δράση κατα-γραφής προσωπικών ιστοριών!

Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» (ΠΜΣ – ΔΡΑ.ΤΕ.Π.Τ.Ε.)
 

Την Πέμπτη 21 Απριλίου  2016 από τις 19.30΄μέχρι τις 21.30΄ γίνεται μια πρωτότυπη δράση στην Πλατεία Συντάγματος  που ονομάζεται «ΚΙΝΗΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ», δράση κατα-γραφής  προσωπικών ιστοριών . Στο χώρο της Πλατείας θα είναι τοποθετημένα 12 τραπέζια στη σειρά  με δύο καρέκλες καθένα κατά μήκος της πλατείας Συντάγματος.
Επιθυμούμε να προβούμε σε ένα δρώμενο διάρκειας μιας ώρας κατα-γραφής  προσωπικών ιστοριών.  Σχεδιάζουμε να υπάρχουν καταγραφείς, οι οποίοι να κάθονται στην μια καρέκλα και οι αφηγητές  (περαστικοί ή ονειρευόμενοι στις καφετέριες) να έρχονται και να κάθονται στην δεύτερη καρέκλα, απέναντί τους. Οι δεύτεροι θα αφηγούνται μια προσωπική ιστορία τους, την οποία θα καταγράφει  ο «καταγραφέας».
Στην Πλατεία κάθε αφηγητής θα έχει στη διάθεσή του ένα δεκάλεπτο. Μόλις τελειώσει την αφήγησή του θα έρχεται ένας άλλος στη θέση του. Η διαδικασία θα διαρκεί μία ώρα. Κατόπιν θα σχηματιστεί ένας κύκλος και θα διαβαστούν ανωνύμως ορισμένες προτάσεις από τις γραμμένες ιστορίες με το φως των φακών. Οι ιστορίες θα γραφτούν και θα παραδοθούν  στο Δήμαρχο Ναυπλίου. Επίσης θα σταλούν και θα ζητηθεί να καταχωρηθούν στη Βιβλιοθήκη Παλαμήδης, στον Ανθό του Φουγάρου και σε άλλες βιβλιοθήκες της περιοχής. Το Κινητό Αρχείο Αναμνήσεων Αργολίδας θα μπορεί να καταγράψει ιστορίες και σε άλλα μέρη της Αργολίδας, αλλά  χώρο φύλαξής του θα έχει  το Δημαρχείο Ναυπλίου.
Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να μας αφηγηθείτε τη δική σας ιστορία. Γιατί η αφήγηση είναι επικοινωνία και η ιστορία σας σημαντική.

Η Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Άλκηστις Κοντογιάννη

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016


Πρόγραμμα Παρουσίασης Συγγραφέων, Βουλευτικό, Ναύπλιο 15, 16 & 17 Απριλίου 2016!Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση – MA in Drama and Performing Arts in Education and Lifelong Learning» (ΠΜΣ – ΔΡΑ.ΤΕ.Π.Τ.Ε.)
Πρόγραμμα Παρουσίασης Συγγραφέων, Βουλευτικό, Ναύπλιο
15, 16 & 17 Απριλίου 2016

Στα πλαίσια του 1ου Πανελληνίου Συμποσίου για τους συγγραφείς της Αργολίδας, «Αργολίδα, ο τόπος της συν-γραφής» και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, το Δήμο Ναυπλιέων, το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών του Harvard και άλλους φορείς διοργανώνει την Παρουσίαση Συγγραφέων από την Αργολίδα, την Παρασκευή 15, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17  Απριλίου 2016 στο Βουλευτικό.
Την παρουσίαση θα χαιρετήσει ο Αντιπεριφερειάρχης, κος Τάσος Χειβιδόπουλος, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, κος Δημήτρης  Κωστούρος  ο καθηγητής – συγγραφέας, Στρατής Χαβιαράς και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.   Ακολουθεί το  αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
17.10΄  Θεατρικό δρώμενο «Μεταγράφοντας αενάως το σώμα», από τους φοιτητές 1ου και 3ου έτους, Τ.Θ.Σ. Ναυπλίου,  με υπεύθυνη διδάσκουσα την  Αντωνία Βασιλάκου, εξωτερικός χώρος Βουλευτικού

17.30 – Απογευματινό πρόγραμμα
Duo Argolis με τον Ανδρέα Ρεντούλη & Μόνικα Παπαϊωάννου
(όπου * = Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΘΣ)
Σπετσιώτης Ιωάννης - Τον παρουσιάζει η Χάσκα Κατερίνα*
Χαραμής Βασίλης - Τον παρουσιάζει η Ντελοπούλου Τίνα*
Γκότσης Κωνσταντίνος - Τον παρουσιάζει η  Κουτρουφίνη
Δήμητρα*
Πανταζή Σοφία - Την παρουσιάζει η Μιχαήλ Βαλεντίνα*

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών

Χαβιαράς Στρατής - Τον παρουσιάζει ο Μπλέσιος Αθανάσιος ,
Επίκουρος καθηγητής Τ.Θ.Σ.
Μπαρδάκος Λεφτέρης - Τον παρουσιάζει η Γιαγκιόζη Εύα*
Καββαθάς Βασίλης - Τον παρουσιάζει ο Γκίνης Δημήτρης,
Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Επιδαύρου
Τζιρίτα Μαίρη Την παρουσιάζει η Βοϊτσίδου Παρασκευή*
Σιδερίδης Ντίνος - Τον παρουσιάζει η Στενού Σοφία*
Μητσόπουλος Ιωάννης - Τον παρουσιάζει η Παπαδάκη Αγγελική*

20.00΄ Αυτοσχέδια γραπτή ποίηση από τους περαστικούς στην Πλατεία Συντάγματος


ΣΑΒΒΑΤΟ – 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, 10.30 – Πρωινό πρόγραμμα
(όπου * = Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ΤΘΣ)
Ρούμπος-Κουτσούρης Ιωάννης Τον παρουσιάζει η Κατσιάβου Ελένη*
Σκαλίδη Σταυρούλα - Την παρουσιάζει η Καραγκούνη Χρυσούλα*
Κουλετάκη Νίνα - Την παρουσιάζει η Κουτρουφίνη Δήμητρα*
Σαρρής Γιάννης του Γ. - Τον παρουσιάζει η Μάρα Κωνσταντίνα*

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών

Γκάτζιος Μ. Κώστας - Τον παρουσιάζει η Αλτάνη Αθανασία*
Κορδατζή-Πρασσά Αννίτα - Την παρουσιάζει η Τζακώστα Χαρά*
Κοσεγιάν Χαρά - Την παρουσιάζει η Βλασοπούλου Αγγελική*

14.00-14.30 Τέλος πρωινού προγράμματος

ΣΑΒΒΑΤΟ – 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, 17.00 – Απογευματινό πρόγραμμα
17.30΄ Μουσικό Σύνολο Εγχόρδων και Πνευστών (παιδιά), Δημοτικού Ωδείου Άργους Διεύθυνση: Μόνικα Παπαιωάννου, πιάνο, Ανδρέας Ρεντούλης.
Σαμαρά Μυρσίνη - Την παρουσιάζει η Χαϊτοπούλου Ιωάννα*
Μπίας Νίκος - Τον παρουσιάζει ο Καραγιάννης Ανάργυρος, εκπαιδευτικός

Johnston Paul - Τον παρουσιάζει ο Θεοχαρόπουλος Χρήστος*

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών
Φίλης Γιάννης - Τον παρουσιάζει η Θραψανιώτη Πόπη*
Ρούβαλης Γιώργος- Τον παρουσιάζει η Φαρμακάκη Φανή*
Σταθόγιαννης Πάνος - Την παρουσιάζει η Προκοπίου Βασιλική*
Σπετσιώτης Τάκης - Τον παρουσιάζει ο Πόθος Στέφανος, εκπαιδευτικός.

ΚΥΡΙΑΚΗ – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016,  10.30 – Πρωινό πρόγραμμα
(όπου * = Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΤΘΣ)

10.30΄ Η Λορέννα Λευκοκοίλου στο πιάνο

Μακρής Κυριάκος - Τον παρουσιάζει η Κορομπόκη Δήμητρα,
εκπαιδευτικός – φοιτήτρια Τ.Θ.Σ.
Μπάρακλη Ισμήνη - Την παρουσιάζει η Σπανού Γωγώ, ιστορικός.
Παναγιώτου Μαίρη - Την παρουσιάζει η Διακάκη Δέσποινα*
Ησαΐας Ιωάννης - Τον παρουσιάζει η Κωστή Κατερίνα, Διδάκτωρ Τ.Θ.Σ.

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών

12.30΄Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Συμφωνία» , διεύθυνση,  Θεοδόσης Αντωνιάδης
Στείρης Γεώργιος - Τον παρουσιάζει η Σπυριδοπούλου Μαρία, Μέλος Ε.Ε.Π. – Τ.Θ.Σ.
Παπαδημητρίου ‘Αλκηστις - Την παρουσιάζει η Μικεδάκη Μαρία – Λέκτορας Τ.Θ.Σ.
Παπαδριανού Κατερίνα - Την παρουσιάζει η Διακουμάκου Κατερίνα*
Μπουναρτζίδης Μιχαήλ - Τον παρουσιάζει η Σαββίδη Βέρα*
Καραβάνου - Schoelter Άννα - Την παρουσιάζει η Πάντου Μαρία*ΚΥΡΙΑΚΗ – 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, 17.00 – Απογευματινό πρόγραμμα

Καλογερά Έφη - Την παρουσιάζει ο Γιαννακούλης Γιώργος, εκπαιδευτικός - φοιτητής Τ.Θ.Σ.
Κρητικού Ιωάννα - Την παρουσιάζει η Τσίγκα Φώφη, εκπαιδευτικός - φοιτήτρια Τ.Θ.Σ.
Τζωρτζακάκη Αικατερίνη - Την παρουσιάζει η Σιαχάμη Αναστασία*
Καρακάσης Κώστας - Τον παρουσιάζει η Γιαννακούλη Καλλιόπη.*

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 15 λεπτών

Λυγίζος Πέτρος - Τον παρουσιάζει η Μπακοπούλου Μαρία*
Σπηλιώτης Κωνσταντίνος - Τον παρουσιάζει η Ξυλά Βασιλική*
Γυφτοπούλου Ράνια - Την παρουσιάζει ο Φώντας Σταυρόπουλος, συγγραφέας.
Καψούρου Σοφία - Την παρουσιάζει ο Κουμαδωράκης Οδυσσέας, εκπαιδευτικός.
Τάσος Χατζηαναστασίου – Τον παρουσιάζει η Αγγελική Αποστολοπούλου*
21.00-21.30 Τέλος

Την Παρασκευή το απόγευμα από τις 16.30 – 18.00 το «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ» στην Πλατεία Συντάγματος σας προσφέρει έναν καφέ. Επίσης κατά τη διάρκεια του τριημέρου των παρουσιάσεων των συγγραφέων θα λειτουργεί δίπλα στο Τριανόν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, «πάρε ένα βιβλίο, δώσε ένα βιβλίο» από φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου στα πλαίσια προώθησης της φιλαναγνωσίας. Την Παρασκευή στις 20.00΄ δίνεται η δυνατότητα για ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΓΡΑΠΤΗ ΠΟΙΗΣΗ και ζωγραφική στους περαστικούς στην Πλατεία Συντάγματος.
 
Σας περιμένουμε με πολύ χαρά.

                  Η Κοσμήτορας
Καθηγήτρια Άλκηστις Κοντογιάννη